Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


  Zarządzenia Rektora

  • Zarządzenie 43/2021 z dnia 16.04.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) ustawy Pzp na wykonanie dostawy odczynników chemicznych specjalistycznych, testów do wykrywania i identyfikacji, produktów mikrobiologicznych i biochemicznych, odczynników podstawowych z podziałem na 32 części.
  • Zarządzenie 42/2021 z dnia 12.04.2021 w sprawie zmieniające Zarządzenie nr 87 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia cennika opłat za usługi pensjonatu dla koni w Ośrodku Jeździeckim – stacji naukowo-dydaktycznej Katedry Hodowli i Użytkowania Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 40/2021 z dnia 06.04.2021 w sprawie powołania Rady programowej dla kierunku analityka środowiskowa i przemysłowa
  • Zarządzenie 39/2021 z dnia 31.03.2021 w sprawie zmieniające Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Rady Programowej Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 38/2021 z dnia 31.03.2021 w sprawie zmiany zarządzenia nr 122 z dnia 03.11.2020 r., dotyczącego powołania Komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Dostawa energii cieplnej do obiektów UP w Lublinie na potrzeby centralnego ogrzewania (CO), ciepłej wody, (TECHN), ciepłej wody użytkowej (CWU).
  • Zarządzenie 37/2021 z dnia 30.03.2021 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022
  • Zarządzenie 36/2021 z dnia 30.03.2021 w sprawie określenia liczby miejsc na pierwszym roku studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku weterynaria w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na rok akademicki 2021-2022
  • Zarządzenie 35/2021 z dnia 30.03.2021 w sprawie utworzenia specjalności Management and Food Engineering na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji (Management and Production Engineering), studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
  • Zarządzenie 34/2021 z dnia 26.03.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Przyznawania Nauczycielom Akademickim Nagród Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 33/2021 z dnia 26.03.2021 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 31/2021 z dnia 11.03.2021 w sprawie powołania kierownika kursu „Przewodnik turystyki rowerowej”
  • Zarządzenie 30/2021 z dnia 05.03.2021 w sprawie utworzenia specjalności marketing i zarządzanie produkcją żywności na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, studia drugiego stopnia
  • Zarządzenie 29/2021 z dnia 05.03.2021 w sprawie wstrzymania naboru i likwidacji specjalności zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, studia drugiego stopnia
  • Zarządzenie 28/2021 z dnia 04.03.2021 w sprawie utworzenia kursu dokształcającego Przewodnik turystyki rowerowej
  • Zarządzenie 27/2021 z dnia 03.03.2021 w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Zarządzenie 26/2021 z dnia 03.03.2021 w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji na pierwszy rok studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2021/2022
  • Zarządzenie 25/2021 z dnia 01.03.2021 w sprawie wysokości świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w 2021 r.
  • Zarządzenie 24/2021 z dnia 25.02.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Świadczeń dla Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 23/2021 z dnia 19.02.2021 w sprawie powołania Komisji ds. związanych z przejęciem gruntów, budynków i budowli oraz urządzeń trwale związanych z gruntem w Gospodarstwie Doświadczalnym w Bezku
  • Zarządzenie 22/2021 z dnia 15.02.2021 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, o wartości mniejszej niż kwota 130.000 złotych
  • Zarządzenie 21/2021 z dnia 15.02.2021 w sprawie planowania dostaw, usług i robót budowlanych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Zarządzenie 20/2021 z dnia 12.02.2021 w sprawie powołania rad programowych na kierunkach studiów realizowanych na Wydziale Agrobioinżynierii
  • Zarządzenie 19/2021 z dnia 12.02.2021 w sprawie powołania rad programowych na kierunkach studiów realizowanych na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
  • Zarządzenie 18/2021 z dnia 10.02.2021 w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021
  • Zarządzenie 17/2021 z dnia 10.02.2021 w sprawie zmieniające Zarządzenie Nr 3 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 16/2021 z dnia 10.02.2021 w sprawie powołania rad programowych na kierunkach studiów realizowanych na Wydziale Inżynierii Produkcji
  • Zarządzenie 15/2021 z dnia 05.02.2021 w sprawie powołania Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 14/2021 z dnia 02.02.2021 w sprawie powołania rad programowych na kierunkach studiów realizowanych na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii
  • Zarządzenie 13/2021 z dnia 02.02.2021 w sprawie powołania Komisji ds. nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą w dyscyplinie weterynaria
  • Zarządzenie 12/2021 z dnia 02.02.2021 w sprawie wysokości opłaty za nostryfikację dyplomów ukończenia studiów za granicą
  • Zarządzenie 11/2021 z dnia 01.02.2021 w sprawie powołania rad programowych na kierunkach studiów realizowanych na Wydziale Biologii Środowiskowej
  • Zarządzenie 10/2021 z dnia 01.02.2021 w sprawie powołania rad programowych na kierunkach studiów realizowanych na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
  • Zarządzenie 9/2021 z dnia 01.02.2021 w sprawie powołania rad programowych na kierunkach studiów realizowanych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej
  • Zarządzenie 8/2021 z dnia 29.01.2021 w sprawie utworzenia Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 7/2021 z dnia 29.01.2021 w sprawie zmiany struktury organizacyjnej administracji centralnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 6/2021 z dnia 29.01.2021 w sprawie wstrzymania naboru i likwidacji stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku mleczarstwo
  • Zarządzenie 5/2021 z dnia 20.01.2021 w sprawie zmieniające Zarządzenie nr 105 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na rok akademicki 2020/2021
  • Zarządzenie 4/2021 z dnia 18.01.2021 w sprawie obowiązku aktualizowania danych dotyczących dorobku naukowego w profilu ORCID (Open Researcher and Contributor ID)
  • Zarządzenie 3/2021 z dnia 11.01.2021 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 2/2021 z dnia 11.01.2021 w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 142 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 16.12.2020 r. w sprawie powołania komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej 5.350.000 euro na wykonanie inwestycji pn.” Budowa Stacji Badawczej i Ośrodka Dydaktyczno- Szkoleniowego Jeździectwa i Hipoterapii przy ul. Doświadczalnej 50 w Lublinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – ETAP 1A.”
  • Zarządzenie 1/2021 z dnia 11.01.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu seksualnemu w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie