Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Samorząd Studencki - sprawozdania finansowe.

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie za 2020 rok

autor: samorzad

 

                                                                                                                                 

 

Działania Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

 

I.                    Sprawozdanie merytoryczne.

 

  • reprezentowanie studentów UP w Lublinie przed władzami uczelni oraz jednostkami organizacyjnymi UP w Lublinie i na zewnątrz;
  • udział w Konwentach Przewodniczących Samorządów Studenckich;
  • udział w zjazdach Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Rolniczych;
  • udział w posiedzeniach Rady Uczelni;
  • udział w posiedzeniach Senatu;
  • udział w pracach organów Uczelnianych;

·         prowadzenie mediów społecznościowych Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego – Facebook i Instagram;

·         promowanie wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet oraz samorząd studencki;

·         współpraca z Biurem Promocji UP w Lublinie;

·         współpraca z przedstawicielami lubelskich mediów;

·         organizacja wydarzeń kulturalno- charytatywnych;

·         redagowanie artykułów do „Aktualności dla studentów”;

·         dystrybucja materiałów promocyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.                 Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

Przewodniczący: Jakub Kalinowski                                                                                                            

Wiceprzewodniczący ds. Prawnych i Administracji : Bartłomiej Szymczak                                       

Wiceprzewodniczący ds. Socjalnych Spraw Studenckich: Monika Szymczuk                                    

Wiceprzewodniczący ds. Sportu i akcji charytatywnych:  Paweł Więcław                                         

Wiceprzewodniczący ds. Kultury i Wymiany Międzynarodowej:  Weronika Czuk                               

Wiceprzewodniczący ds. Finansów i Marketingu: Artur Niedzielski                                                     

Kierownik Sekretariatu:  Joanna Banaś                                                                                                      

Koordynator RUSS ds. Regulaminu Studiów:  Justyna Dąbrowska

Koordynator RUSS ds. Stypendiów Socjalnych: Aleksandra Sawczyk

Koordynator RUSS ds. Studentów Niepełnosprawnych: Mateusz Jarmuł                                             

Koordynator RUSS ds. Sportu: Agnieszka Kłyż

Koordynator RUSS ds. Akcji Charytatywnych: Szymon Żytkowski                                                       

Koordynator RUSS ds. Kultury: Paulina Sawicka

Koordynator RUSS ds. Wymiany Międzynarodowej i programu Erasmus: Kamil Stolat

Koordynator RUSS ds. Finansów: Karolina Roman

Koordynator RUSS ds. Marketingu i social mediów: Marcin Mioduszewski                                        

Koordynator RUSS ds. Kół Naukowych: Michał Arciszewski

 

 

 

 

 

III.              Sprawozdanie finansowe za rok 2020:

 

Podziałka klasyfikacyjna:

Wydatki:

Zjazdy porozumienia samorządów studenckich, konferencje, szkolenia

4 250,00 zł

Materiały reklamowe

30,00 zł

Dofinansowanie udziału studentów w konferencjach w ramach Studenckich Kół Naukowych

5 107,00 zł

Dofinansowanie Studenckich Kół Naukowych za wyróżniającą się działalność naukową

35 353,54 zł

Razem:

44 740,54